Vår historia

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60-talet, både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och genom att vara en stark kraft i kampen mot apartheid i Sydafrika. Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i 40 år arbetat för att människor ska ha tillgång till sina rättigheter.

Grundandet

Under 1960-talet bildades solidaritetsgrupper runt om i Sverige som på olika sätt engagerade sig i kampen mot kolonialism i Afrika. Dessa Afrikagrupper bildade nätverk och så småningom (1974) en riksorganisation.Läs mer

Till en början gav denna riksorganisation sitt stöd till befrielsekampen i de portugisiska kolonierna, Angola, Cape Verde, Guinea Bissau och Moçambique. Senare vidgades solidariteten också till att stödja kampen för självständighet och mot apartheid i Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Afrikagrupperna jobbade bland annat med att samla in pengar, kläder och sjukvårdsartiklar till befrielserörelserna, katastrofprojekt inom hälsa i Moçambique och till SWAPO’s flyktingläger i Angola. Vi jobbade även med att sprida kunskap om befrielserörelserna och deras kamp mot förtrycket samt med att mobilisera motstånd och stöd i Sverige.

Under 80-talet

Under 80-talet var Afrikagrupperna den drivande organisationen i ISAK, Isolera Sydafrika-Kommittén, en av de mest kända och aktiva anti-apartheidrörelserna utanför Sydafrika.Läs mer

Genom Afrikagrupperna kunde Sida förmedla stöd till Sydafrika och ANC innan 1994. Allt eftersom länderna blev fria och självständiga blev det också självklart att stödet till befrielserörelserna övergick till utvecklingssamarbete.

Under många år har Afrikagrupperna gett olika former av stöd till länderna. Nästan tusen svenskar har genom åren åkt med Afrikagrupperna till södra Afrika. Det har främst varit representanter från yrkesgrupper som sjukvårdspersonal, lärare eller arkitekter. Afrikagruppernas två första projekt i Moçambique och Angola kan illustrera vad det konkret handlade om.

SMI-projektet i Moçambique

SMI-projektet finansierades av WHO och gällde vidareutbildning för sjukvårdspersonal i barn- och mödravård som planerades av Hälsoministeriet i Moçambique. Ministeriet vände sig till Afrikagrupperna, vars solidaritetsarbetare professionellt och inställningsmässigt delade ministeriets grundsyn, för rekrytering av lärare.Läs mer

Gemensamt utarbetades praktiska utbildningsplaner för en utbildning som under flera år kom att täcka så gott som hela landet. Flera lärarlag av svenska läkare och barnmorskor med Moçambique-erfarenhet gjorde insatser om sex veckor i taget, med start 1982. Deras kännedom om förutsättningarna för hälsoarbetet i landet, och goda kontakter med ministeriet, säkrade att utbildningen höll rätt nivå. Vilket i sin tur föll väl in i den bredare upprustning av hälsosektorn som ministeriet drev.

SWAPO-projektet i Angola

Sjukvård till SWAPO, befrielserörelsen i Namibia, syftade till att stärka sjukvården i SWAPOs stora flyktingläger i Kwanza Sul-provinsen i Angola. Det bestod av personalstöd för löpande arbete och för utbildning, samt ett med tiden omfattande materielstöd.Läs mer

Det leddes de första två åren av Brödet och Fiskarna, och utformades som en direkt utvidgning av solidaritetsarbetet i Sverige för den befrielsekamp som blev allt mer intensiv.

Planeringen skedde gemensamt under lång tid, både av personalinsatserna och av materialsändningarna som var komplicerade i krigets Angola. SWAPO i Sverige och Angola medverkade, och flera besöksresor till Angola för utredningar och samtal gjordes från vår sida. Finska Afrikakommittén bidrog också till rekryteringen av läkare.

Projektets hälsopersonal blev en naturlig del av lägerverksamheten, och materialsändningarna ledde till täta kontakter mellan dem som samlade in och packade i Sverige och mottagarna i lägret. Sjukvårdsmaterielen och kläderna i den ursprungliga planeringen kompletterades allt mer med utbildningsmaterial och andra nyttigheter för det dagliga livet.

2000-talet och framåt

Under 2000-talet har stödet till stater och statliga myndigheter avvecklats och övergått till det civila samhället. Idag stödjer Afrikagrupperna ett 30-tal organisationer i södra Afrika, närmare bestämt i Angola, Namibia, Sydafrika, Moçambique och Zimbabwe.Läs mer

Under Afrikagruppernas 40 år som organisation har vi hela tiden varit en viktig del av en stark solidaritetsrörelse och ett levande civilt samhälle i Sverige. Vi anser att ett starkt civilsamhälle spelar en avgörande roll i en demokrati och att detta är ytterst viktigt både i södra Afrika och i Sverige. Civilsamhället ska inte ses som en motpol till staten utan som en nödvändig aktör för att en demokratisk stat ska kunna utvecklas.

Afrikagrupperna