Så arbetar vi

Vårt arbete

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Här har vi arbetat i 40 år – först i solidaritet med kampen för frihet från kolonialmakterna och senare med organisationer inom civilsamhället som kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

I våra verksamhetsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

Afrikagrupperna arbetar huvudsakligen inom tre temaområden:

  • HIV och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • Naturresurser, mat och handel
  • Arbets- och levnadsvillkor

Alla våra partnerorganisationer arbetar på något sätt inom dessa temaområden, och tillsammans försöker vi uppnå en rättvis värld.

Frågan om Västsaharas befrielse är också en viktig fråga för oss, som vi kontinuerligt uppmärksammar och arbetar för.

Afrikagrupperna, HIV, SRHR
SRHR & HIV
Afrikagrupperna, Mat, Mark, Fröer
Mat, mark och fröer
Afrikagrupperna, Landgrabbing
Arbets- och levnadsvillkor
Regionalt fokus

Då det visat sig att problematiken kring våra tematiska frågor tar sig liknande uttryck i alla våra verksamhetsländer har vi valt att arbeta regionalt i södra Afrika, där vårt regionala kontor i Johannesburg är vår utgångspunkt. Detta för att få en annan bredd på arbetet, och för att förändringspotentialen är större när fler aktörer inom civilsamhället arbetar för samma frågor i regionen.

Den regionala arbetsformen hoppas vi också ska bidra till att skapa fler plattformar där människor, särskilt kvinnor, från hela regionen kan mötas. Sådana möten är viktiga för att individer och grupper ska kunna dela erfarenheter och kunskap de sedan kan använda för att skapa gemensamma strategier för förändring och påverkansarbete. Vi vill genom detta utveckla våra möjligheter att stödja mobilisering av människor som är direkt drabbade genom att arbeta efter principen ”inget om oss eller för oss utan oss”.

Läs mer

Våra partnerorganisationer är en ovärderlig del av detta arbete, då de är vår enda källa till den lokala kunskap och information som behövs för att bestämma hur förändringsarbetet ska se ut. Genom att analysera den lokala kunskap vi får från våra partnerorganisationer genom en regional lins, tror vi att civilsamhället i alla våra verksamhetsländer kommer att gynnas och växa sig ännu starkare.

Miguel Benjamim Antonio, coordinator of Othoko, at Othoko's plantations outside of Cuamba, where Othoko grow vegetables for the food parcels they distribute to their patients.  

Previously published:
Photo exhibition at Gteborg's book fair
Afrikagrupperna
Våra partnerorganisationer
Ov2]
Solidaritet

Afrikagrupperna har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen, vilket fortfarande genomsyrar och påverkar vårt arbete på alla plan. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv innebär för oss att vi ser världen som en helhet där allting hänger ihop och där alla gemensamt måste ta ansvar för den utveckling vi vill se. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i södra Afrika. De globala strukturerna påverkar ofta människors liv i södra Afrika negativt, medan fattigdomen där och på andra platser låter oss upprätthålla vår livsstil. För oss är det därför viktigt att angripa de problem vi ser från olika håll. Likväl som vi arbetar med utvecklingssamarbete i södra Afrika bedriver vi därför också informations- och påverkansarbete i Sverige och EU.

Läs mer

Circle of Solidarity

Ett nytt sätt att visualisera vårt solidaritetsarbete kallar vi ”Circle of Solidarity”. Genom att tänka på solidaritet som en cirkel, med utgångspunkt i alla människors lika värde, jämlikhet, jämställdhet och ömsesidig respekt försöker vi lyfta frågor som är relevanta för alla parter. Cirkeln illustrerar också att det inte finns något vi och dem, utan att vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål för att uppnå förändring. Afrikagruppernas ambition är att låta denna cirkel av solidaritet utvecklas till en naturlig del av organisationen, genom att fortsätta skapa relationer mellan medlemmar, givare, personal, globalpraktikanter och våra partnerorganisationer.

Feminism 

Allt arbete som Afrikagrupperna utför ska genomsyras av behovet att utmana och förändra maktrelationer så att kvinnor kan åtnjuta sina rättigheter och nå sin fulla potential. Vi vill hitta och koppla samman starka kvinno- och ungdomsrörelser och se till att inkludera diskussioner om jämställdhet och maktförhållanden i all kommunikation med våra partnerorganisationer.

Kvinnors rättigheter, makt och jämställdhet är centrala för strukturförändringar och är en förutsättning för social rättvisa. Därför är kvinnors situation, åsikter och behov viktiga utgångspunkter för vårt arbete. Feminism syftar till att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön och genus samt klass, etnicitet, ålder, förmåga, sexuella läggning, nationalitet, religion eller andra former av socialt utanförskap. En feministisk strategi ser och utmanar alla former av makt och förtryck i enlighet med detta och sätter kvinnors erfarenheter i centrum.

Aktivister hos Afrikagruppernas partners i södra Afrika
Afrikagrupperna
93280105
Långsiktiga partnerskap

Afrikagrupperna värderar långsiktiga samarbeten med organisationer framför att stödja enskilda projekt. För att våra partnerorganisationer ska kunna arbeta på bästa sätt krävs ett visst mått av förutsägbarhet i samarbetet och det finansiella stödet. Av den anledningen ger Afrikagrupperna stöd till organisationer i sin helhet, så kallat budgetstöd. Vårt budgetstöd har kunnat visa på ökad effektivitet och minskning av de administrativa kostnaderna samtidigt som det ger våra partnerorganisationer en större stabilitet och flexibilitet i sitt arbete. Budgetstödet ger en möjlighet att strategiskt planera verksamheten för ett mer hållbart och långsiktigt resultat.

Det är organisationerna själva som bäst vet var pengarna behövs och på vilket sätt verksamheten ska fungera. Vårt val att stödja organisationer i sin helhet är också en viktig del i det globala förändringsarbetet eftersom vi tror att starka, självständiga organisationer är en nödvändighet för att skapa ett starkt civilsamhälle.

Afrikagrupperna i Sverige

Afrikagrupperna och de frågor som vi driver har en djup förankring i Sverige. Vi är en medlemsbaserad organisation med ca 2 300 medlemmar. Majoriteten av de aktiva medlemmarna är engagerade i en lokalgrupp, men det finns även enskilda engagerade.

Vi har 10 lokalgrupper, som själva bestämmer hur deras arbete ska se ut. Lokalgruppernas engagemang är brett, och bland annat genomförs påverkansarbete, medverkan i Afrikagruppernas kampanjer, information och folkbildning, kulturella evenemang, insamling, solidaritetsaktioner och mycket mer. Lokalgrupperna är väl etablerade på sina orter och många har ett långt och gediget engagemang inom Afrikagrupperna.

Afrikagrupperna har även 10 stödgrupper. Stödgrupper är organisationer, nätverk och grupper som stödjer Afrikagruppernas verksamhet. Den gemensamma nämnaren är deras förankring i solidaritetsrörelsen. Afrikagrupperna är också en insamlingsorganisation och har för tillfället över 11 000 givare som är väl spridda över hela landet.

Afrikagrupperna, Jobb, Praktik
Jobb och praktik
Afrikagrupperna, Evenemang
Våra evenemang
Bli medlem
Bli medlem
Bilden av Afrika

Afrikagrupperna arbetar med att förändra den ofta stereotypa bilden av Afrika som finns i Sverige idag. Afrika är en enorm kontinent med 55 länder. Vart och ett med sin egen historia och utveckling. Ändå har många människor fortfarande främst två bilder av Afrika: krig och svält eller safari och vilda djur. Afrikagrupperna vill vara med och visa en nyanserad bild av våra verksamhetsländer, södra Afrika och Afrika som kontinent. Platser som lever, utvecklas och är i ständig förändring. Vi vill öka kunskapen om och intresset för det moderna Afrika.