SEATINI är ett institut med kontor i Kenya, Uganda och Zimbabwe. Institutet arbetar för att möjliggöra för Afrika att bättre kunna möta globaliseringen och stärka Afrikas roll i den internationella handeln.

Höga skulder, en historia av rasdiskriminering, årtionden av inbördeskrig och en mycket kort tid av marknadsdriven tillväxt har gett många afrikanska länder sämre förutsättningar att möta globaliseringen. Ofta har de afrikanska länderna inte lika stor möjlighet som starkare aktörer, till exempel EU, att vara med och utforma de internationella handelsavtal som fattas. Detta trots att avtalen kan få stora konsekvenser för länderna på den afrikanska kontinenten, till exempel finns det en risk att den inhemska produktionen slås ut.

SEATINI (Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute) vill stärka afrikanska länders möjligheter att möta den pågående globaliseringen och bli effektiva parter i det globala handelssystemet. SEATINI arbetar för ett öppet och transparent handelssystem som är rättvist, regelbaserat, säkert och icke-diskriminerande. Organisationen arbetar med forskning, informationsspridning, bevakning och förhandlingar om frågor som rör handel och dess påverkan på människors vardag. SEATINI nätverkar med olika sorters aktörer såsom akademiker, beslutsfattare, ickestatliga organisationer och rörelser inom det civila samhället. Även på högre nivå är SEATINI med och påverkar och arbetar för att demokratisera det internationella beslutsfattandet inom organisationer som IMF, Världsbanken och WTO.

Mer människocentrerade förhandlingar
En av de frågor som SEATINI arbetar med är att bevaka EPA-avtalen (Economic Partnership Agreements) som EU förhandlar om med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. I en rapport som SEATINI har tagit fram undersöks till exempel socker, druv- och bomullsindustrin och hur försörjningsmöjligheterna inom dessa sektorer påverkas av EPA. Rapporten pekar på behovet av att afrikanska regeringar driver alternativa utvecklingsmodeller som respekterar människors sociala och ekonomiska rättigheter.

Arbetet med denna fråga fortgår nu när EPA-avtalen fortsätter att diskuteras och flertalet länder ska börja implementera avtalen. Det riskerar att få negativa konsekvenser för den lokala produktionen och kan drabba länderna i södra Afrika hårt om avtalen implementeras i deras nuvarande form. Till exempel kan det bli svårt för flera länder att konkurrera på de villkor som EU satt upp. Det finns ett stort behov av att öka fokus på utveckling i förhandlingarna och få dem mer människocentrerade. Det fortsätter SEATINI att arbeta för.

Related Projects