ADRA är en av de mest inflytelserika icke-statliga organisationerna i Angola. Organisationen, vars namn betyder ”aktion för landsbygdsutveckling och miljö”, verkar för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i ett land som idag präglas av stora ojämlikheter.
Bakgrund

I Angola finns stora rikedomar, såsom olja och diamanter. Samtidigt är resursfördelningen i landet orättvis så naturresurserna kommer inte alla till del. Trots att Angola är ett land som gått igenom en snabb ekonomisk utveckling de senaste åren och har relativt hög BNP, får många inte del av denna utveckling. Istället ökar de sociala och ekonomiska klyftorna. För att man ska kunna få en mer jämlik fördelning av Angolas resurser och en utveckling som kommer befolkningen till del, är ett starkt civilsamhälle avgörande.

Verksamhet

ADRA arbetar för en demokratisk utveckling med fokus på hållbarhet och på att minska fattigdomen. Organisationen upplyser människor om deras medborgerliga rättigheter och stärker på så sätt deras kapacitet att påverka och ställa krav på makthavarna i landet. ADRA ger även stöd till lokala organisationer och föreningar, bland annat genom utbildning, ekonomiskt stöd och organisationsutveckling. ADRA har genom detta bidragit till att ungefär 450 organisationer har bildats och nu kan arbeta självständigt för en positiv förändring och utveckling av samhället.

Förändrade liv på landsbygden

ADRAs stöd har gett många människor på den angolanska landsbygden möjlighet att förändra sin situation. En av de föreningar som ADRA stödjer är Tala Hady, som är ett kooperativt jordbruk i byn Cambamba i kommunen Quela. Föreningen startade 2002 med hjälp av ADRA.

– Idag svälter ingen i byn, vi har en fungerade handel och vi har produkter och djur som tillfredsställer alla familjers behov. Vi blir inte sjuka lika ofta som förr och det är inte heller så många som dör. De här förändringarna hade inte varit möjliga om vi inte hade fått stödet från ADRA och bildat vårt kooperativ, säger representanter från Tala Hady.

Related Projects