Så arbetar vi för en jämställd värld

I de mest utsatta områdena är flickor och kvinnor de mest utsatta personerna. Därför jobbar vi och våra partnerorganisationer med att stärka flickors och kvinnors egenmakt och möjligheter till att förändra sin livssituation. Men hur ser det arbetet ut? 

8 mars är dagen då Sverige och många andra länder i västvärlden genomför Internationella kvinnodagen, men datumet är inte lika viktigt på alla platser i världen. I Sydafrika exempelvis är datumet som gäller 9 augusti för den 9 augusti 1956 samlades tjugotusen kvinnor utanför premiärministerns hus i Pretoria för att protestera mot de gällande passlagarna. De sjöng “Now when you touched the women, you have struck a rock. Now you will be crushed!” och kvinnors deltagande i anti-apartheidkampen sågs hädanefter på med andra ögon. I Moçambique är dagen staten och civilsamhället lägger större krut på att uppmärksamma jämställdhet Dia da Mulher Moçambicana den 7 april eftersom Josina Machel, en kämpe i frihetskampen, dog den dagen 1971. I Zimbabwe så genomför de Women´s month under hela mars månad.

Men det är den 8 mars i Sverige idag och vi bör uppmärksamma de patriarkala strukturer vi lever i och se till att vi får oss en tankeställare kring jämställdhet i vårt dagliga liv. Och vad passar då bättre än att reda ut hur Afrikagrupperna och några av våra partnerorganisationer arbetar rent konkret för att förbättra kvinnors situation.

A luta continua! (Kampen fortsätter!)
I Angola har frågan om abort, det vill saga rätten till sin egen kropp varit på agendan det senaste året. Om och för denna fråga arbetar nätverket Ondjango Feminista som Afrikagrupperna samarbetar med. Vid den här tiden förra året röstade angolanska parlamentet igenom en ny brottsbalk som ersätter den som gällde från 1886 och det koloniala styret. Den nya lagen ålägger fängelsestraff för frivilligt avbruten graviditet, utom i de fall då graviditeten äventyrar moderns eller fostrets hälsa och liv samt graviditeter till följd av våldtäkt. Så såg även den tidigare lagen ut, men nu finns ett lagförslag om att ta bort undantagen och kriminalisera abort helt. Kritiska röster har hörts från oppositionen, men det gemensamma yttrandet från parlamentet anser att förslaget beaktar de värderingar och principer som finns i Angolas konstitution. En åsikt som inte får medhåll av kvinnorörelser och civilsamhällesorganisationer i Angola, däribland Ondjango Feminista. Nu, ett år senare, firar de en liten seger då det visat sig att nätverkets påtryckningar gör skillnad. Lagen kommer liksom sin föregångare tyvärr att fortsätta kriminalisera abort, men aborter med hänvisning till undantagen får fortsätta att genomföras.

Ondjango Feminista menar att ”I ett sammanhang där kvinnor från olika delar av världen fortsätter att kämpa för att ha åtminstone dessa undantag som en möjlighet till abort, uppmuntrar denna nyhet oss att fortsätta denna kamp.”.

WoMin sätter kvinnan i centrum
En av våra partnerorganisationer i Sydafrika är WoMin (Women in Mining). WoMin är ett regionalt nätverk som jobbar med kvinnor i gruvsamhällen. I sina analyser och i sitt arbete sätter de alltid kvinnan i centrum.

– Det är oerhört viktigt att sätta kvinnan i centrum då gruvnäringen har djupa sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser både på lokal och internationell nivå. Dessa konsekvenser har alltid störst och värst påverkan på kvinnor, förklarar Samantha Hargreaves från Womin.

Ett exempel på lokalnivå är de vattenföroreningar som industrin orsakar. Det är kvinnorna i de lokala samhällena som hanterar vattnet och exponeras mest för föroreningarna. När familjemedlemmar dricker det förorenade vattnet och blir sjuka faller det på kvinnornas lott att ta hand om de sjuka och återställa hälsa. Att vårda och bota sjuka familjemedlemmar är obetalt arbete för kvinnor.

Gruvindustrins har stora konsekvenser för kvinnor, miljö och ekonomi. På samhällsnivå får industrins föroreningar konsekvensen att de gemensamma resurserna sinar och då det är återigen kvinnor som betalar mellanskillnaderna med obetalt arbete. När vattnet förorenas måste de gå längre sträckor för att få tag på rent vatten. Samma sak gäller när det kommer till ved och matproduktion.

The African Citizenship Initiative, anställda går samman mot Trump
I slutet av november anordnade vår partnerorganisation Amodefa tillsammans med bland annat Afrikagrupperna, ett möte med fokus på effekterna av gag-rule. Amodefa har blivit av med stöd från USA då de arbetar med SRHR som självklart inkluderar abort. Syftet med mötet var att öka kunskapen om policyn, tillsammans analysera situationen, mobilisera stöd till Amodefa och blicka framåt. Under mötet konstaterades bland annat att policyn bidrar till att begränsa flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, den skapar sprickor i civilsamhället där vissa organisationer skriver på policyn och vissa inte gör det, samt att antalet tonårsgraviditeter ökar och därmed antalet flickor som inte går klart skolan.

– GAG-rule ger enorma konsekvenser för flickor i och utanför skolan. Om flickor inte har tillgång till SRH-service innebär det ett steg tillbaka för flickors utveckling liksom för utvecklingen i Moçambique.  Amofeda tillhandahåller ett brett SRHR program och om några delar saknas skulle det inte ha samma genomslagskraft, förklarar José Laimone Adilima, regional programhandläggare för Afrikagrupperna.

I samband med mötet lanserade Amodefa ett nytt initiativ för att samla in pengar: African Citizenship Initiative. Det riktar sig främst till Amodefas personal och 500 medlemmar. Initiativet går ut på att personal och medlemmar lovar att bidra med 350 kr per år plus att hitta 5 andra givare som också bidrar. En av de viktigaste punkterna från mötet är att civilsamhället måste stå enat mot en policy som inskränker de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att bedriva ett fullskaligt SRHR-arbete.

En ungdomsklubb med fokus på egenvärde
I Zimbabwe har vår partnerorganisation FACT Chiredzi startat Gem-Bemklubbar. Gem-Bem står för Girl education movement-Boy education movement. Deras träffar handlar om att stärka självförtroende, kamratstöd och att kollektivt lära sig om några av de mest intima och känsliga ämnena i livet, särskilt i en tonårings liv. Alla klubbarna har vuxna mentorer som tränas av FACT Chiredzi i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Jag bor bara en kilometer bort från skolan så till skillnad från många av mina klasskamrater stjäl inte promenaden till skolan flera timmar av min dag. Det ger mig tid över att lära mina åtta syskon om barns rättigheter. Nu har jag ett starkt hjärta. Mina föräldrar är väldigt stolta över mig och jag tycker jag har lärt mig mycket. När jag blir äldre tänker jag studera juridik säger Phyllis Shenjere, deltagare i en av klubbarna.

De här ungdomarna har höga odds emot sig men det är tydligt att tillsammans och med lite hjälp av utomstående, som FACT Chiredzi, att det finns möjligheter till att stärka dem och medvetandegöra dem om deras rättigheter.

En mötesplats för lesbiska
Vår nyaste partnerorganisation Women’s Leadership Centre i Namibia har under många år arbetat med unga lesbiska i Namibia och dokumenterat deras berättelser om kärlek, relationer och övergrepp. I november förra året arrangerade de den namibiska lesbiska festivalen i Windhoek. Under en vecka fick unga lesbiska från hela landet möjlighet att hylla sin sexualitet, dela sina erfarenheter och formulera feministiska budskap genom workshops i kulturella uttryck såsom dans, musik, foto, drama och spoken word. Att skapa en mötesplats är en annan sorts aktivism.

Women’s Leadership Centres arbete handlar om movement building i Namibia, om feminism, unga kvinnor och lesbiska. Att stärka och föra fram kvinnors erfarenheter och perspektiv, om solidaritet. Som Dawn Cavanagh från Coalition of African Lesbians uttryckte det vid ett panelsamtal under festivalen:

– Det personliga är politiskt. Aktivism är läkande. Det handlar om egenmakt, att vägra vara ett offer. När du känt smaken av den makten och hittat andra i samma situation så kan vi tillsammans kräva våra rättigheter.

Afrikagruppernas feministiska approach
I de mest utsatta områdena är flickor och kvinnor de mest utsatta personerna. Därför jobbar vi och våra partnerorganisationer med att stärka flickors och kvinnors situation. Om flickors och kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter begränsas, så inskränks även deras egenmakt, deltagande och inflytande. Bristande kunskap om hur kroppen fungerar, tonårsgraviditeter, sexuella kränkningar och övergrepp, diskriminerande lagstiftning och könsstereotypa normer och värderingar begränsar flickors och kvinnors möjligheter att gå i skolan, delta i arbetslivet, göra sin röst hörd och få politiskt inflytande. Med bland annat gag-rule och ett minskat demokratiskt utrymme blir Afrikagruppernas stöd till organisationer som arbetar med och för kvinnor och med SRHR, där rätten till abort självklart ingår, ännu viktigare. Vi måste stötta dem som fortsätter att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter och rätt till sina kroppar. För det är när flickor och kvinnor får chansen att själva ta makten över sina kroppar och sina liv som världen blir en mer jämställd plats.

Läs mer:
Feminism och kolonialism
Afrikansk och all annan feminism ifrågasätts

Foto: Caroline Maganga, Lennard Kungani, Doro Thysamboko och Tracy Chisuwo arbetar alla som Care Workers, hemsjukvårdare, för FACT Chiredzi. Fotograf är Agnes Nygren.

Recommended Posts